انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: بخش دانشگاهی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

بخش دانشگاهی

زیر انجمن‌ها:

 1. دروس کارشناسی شهرسازی
  1. مباني طراحی(1)
  2. درآمدي بر شهرشناسي
  3. بیان معماری (1)
  4. اقتصاد شهري
  5. جامعه شناسي شهري
  6. جغرافياي شهري
  7. واحد های پیش دانشگاهی
  8. مباني طراحی (2)
  9. درك و بيان محيط شهري
  10. بیان معماری (2)
  11. زبان خارجي
  12. تاريخ شهر و شهرسازی در جهان
  13. رياضيات (1)
  14. آمار در شهرسازي
  15. طرح شهرسازی (1)
  16. هندسه احجام و پرسپکتیو
  17. تاريخ شهر و شهرسازي در ايران
  18. زبان تخصصي شهرسازی
  19. کاربرد نقشه برداری در شهرسازی
  20. رياضيات (2)
  21. اندیشه اسلامی (1)
  22. طرح شهرسازی (2)
  23. روش تحقيق در شهرسازي
  24. GIS
  25. کاربرد رایانه در شهرسازی
  26. مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري
  27. معادلات ديفرانسيل
  28. انديشه اسلامي (2)
  29. طرح شهرسازی (3)
  30. برنامه ريزي منطقه اي
  31. برنامه ریزی و حمل و نقل شهری
  32. بافتهای فرسوده و تاریخی
  33. مبانی و روشهای طراحی شهری
  34. مدل هاي كمي در شهرسازي
  35. تاريخ تحليلي صدر اسلام
  36. طرح شهرسازي (4)
  37. تاسيسات و زیرساختهای شهري
  38. طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري
  39. شناخت فضاهای شهری
  40. شناخت فضاهای شهری
  41. مسكن
  42. منظر سازي
  43. انقلاب اسلامي ايران
  44. طرح شهرسازي (5)
  45. جمعیت و تنظیم خانواده
  46. اخلاق اسلامي
  47. تفسير موضوعي قرآن كريم
  48. وصيت نامه حضرت امام (ره)
  49. پروژه نهايي
  50. آشنايي با قرآن كريم
 2. دروس کارشناسی ارشد طراحی شهری
  1. دروس پیش نیاز ارشد طراحی شهری
  2. کارگاه طراحی شهری 1
  3. روش ها و فنون طراحی شهری 1
  4. مبانی نظری طراحی شهری
  5. مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان
  6. کارگاه طراحی شهری 2
  7. روش ها و فنون طراحی شهری 2
  8. اندیشه ها و نظریه های طراحی شهری با رویکرد اسلامی
  9. کارگاه طراحی شهری 3
  10. پایان نامه ارشد طراحی شهری
 3. دروس ارشد مدیریت شهری
  1. روش تحقيق
  2. قتصاد براي مديران (خرد و کلان)
  3. حقوق اساسي و اداره امور سازمان هاي محلي
  4. بازرگاني و تجارت
  5. آمار براي مديران
  6. مباني جامعه شناسي
  7. حقوق شهري و قوانين شهرسازي
  8. برنامه ريزي شهري
  9. نظريه هاي سازمان و مديريت - ديدگاه استراتژيک
  10. نظريه هاي رفتار سازماني پيشرفته
  11. جامعه‌شناسي‌شهري‌و‌پاتولوژي(آسيب‌شناسي)شهري
  12. مديريت منابع انساني پيشرفته
  13. اقتصاد براي مديران (خرد و کلان)
  14. برنامه ريزي منطقه اي براي مديران
  15. اصول‌سيستمهاي‌اطلاعات‌جغرافيايي(GIS)
  16. اقتصاد شهري
  17. مديريت مالي و بودجه شهرداري ها
  18. اصول برنامه ريزي در امور فرهنگي
  19. سمينار‌مديريت‌بحران‌و‌سوانح‌طبيعي‌در‌شهر
  20. سمينار مسايل جاري کلان شهرها
  21. پايان نامه ارشد مدیریت شهری
 4. دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
  1. دروس پیش نیاز ارشد مدیریت شهری
  2. نظريه هاي برنامه ريزي شهري
  3. برنامه ريزي كاربري زمين
  4. انديشه هاي شهرسازي با تاكيد بر رويکرد اسلامي
  5. روش هاي برنامه ريزي شهري
  6. برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري
  7. كارگاه برنامه ريزي شهري(1)
  8. تجارب برنامه ريزي شهري ايران
  9. كارگاه برنامه ريزي شهري(2)
  10. روش علمی تحقیق پیشرفته ( تدوین پایان نامه )
  11. پايان نامه ارشد برنامه ریزی شهری