انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: استراتژی توسعه شهری (CDS) گامی به سوی دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی نوشهر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله استراتژی توسعه شهری (CDS) گامی به سوی دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی نوشهر

توضیح فایل: با آشکار شدن آثار و پیامدهاي نامطلوب اجراي طرح هاي شهرسازي که بدون نگرش راهبردي و جامع تهیه گردیده بود، ضرورت ایجاد تغییراتی در فرایندها و روشهاي تهیه طرحهاي توسعه شهري با تاکید بر نگرش بلند مدت و راهبردي و نیز نگرش اجرایی در کوتاه مدت (برنامه ریزي تدریجی و گام به گام) ایجاد گردید. از طرفی با مطرح شدن مفاهیم و اصول توسعه پایدار، و لزوم توسعه متعادل و متوازن در همه ابعاد، دیدگاه هاي جدیدي در تهیه طرحهاي توسعه شهري مورد توجه قرار گرفت که با استفاده از مطالعات و تحلیلهاي کارامد، مسیر حرکت به سوي توسعه پایدار شهري را هموارتر می سازند.

کلمات کلیدی: توسعه پایدار – رشد اقتصادي - استراتژي توسعه شهري – نوشهر