انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شبستر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
راهبرد توسعه شهر - شهر شبستر - توسعه پایدار - طرح جامع شهری - تجارب جهانی - شهر کالاپان - فلیپین جنوبی - روش سلسله مراتبی - چشم انداز - مدیریت یکپارچه شهری - بانک اطلاعات شهری - CDS - AHP - SWOT - م مدیریت شهری