انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: معماری با نگاهی به آسمان سکونتگاه های روستایی - ساختاری ویژه در معماری روستایی زاگرس
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله معماری با نگاهی به آسمان سکونتگاه های روستایی - ساختاری ویژه در معماری روستایی زاگرس منطقه کردستان