انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: تحلیل رابطه بین مولفه های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
تحلیل رابطه بین مولفه های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری
(مطالعه موردی : منطقه 17 شهر تهران)