انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: بررسی تاثير نوع و ميزان كاربری اراضی درشكل گيري كانون های جرم خيز
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله بررسی تاثير نوع و ميزان كاربری اراضی درشكل گيري كانون های جرم خيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS

مطالعه موردی: قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در شهر قزوين