انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: تحليل تاثير عوارض شهرداری ها بر قيمت مسكن مطالعه موردی شهر اصفهان ...
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله تحليل تاثير عوارض شهرداری ها بر قيمت مسكن مطالعه موردی شهر اصفهان (يك رهيافت اقتصادسنجي فضايی)