انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
تدانلود مقاله مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP

توضیح فایل: ايجاد امكانات جديد شهري، نيازمند مطالعه ي دقيق در زمينه ي نحوه ي استقرار صحيح اين امكانات در مناطق مختلف يك شهراست. جهت تخصيص درست امكانات شهري، اولين نكته اساسي، انتخاب مكان بهينه با توجه به شرايط متفاوت و گاه متضاد است. اين مسأله زماني اهميت مي يابد كه فاكتورهاي بسيار مهمي مانند نجات جان انسان ها مد نظر قرار داده مي شوند. لذا انتخاب بهينه ي مراكز آتش نشاني به دليل اهميت جان افرادي كه در معرض خطر واقع شده اند، مسأله اي اساسي تلقي مي شود اين امر با افزايش 56 درصدي تعداد حوادث شهر اروميه در سال 1389 نمود بيشتري دارد. در اين مقاله براي مكان يابي ايستگاه آتش نشاني از روش تحليل شبكه و مدل AHP درمحیط GIS استفاده شده است.

کلمات کلیدی: مکانیابی - آتش نشانی - ارومیه - تجهیزات شهری - AHP - GIS