انجمن شهرسازی ایران

نسخه‌ی کامل: الزامات مکانیابی تاسیسات شهری از دیدگاه پدافند غیر عامل
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
دانلود مقاله الزامات مکانیابی تاسیسات شهری از دیدگاه پدافند غیر عامل

توضیح فایل: ضرورت مکانیابی تأسیسات شهری در همه ادوار تاریخ لازم بوده است. به خصوص در عصر ما این ضرورت مهمتر می نماید.مکانیابی تأسیسات شهری با استفاده از GIS و مدل های مورد استفاه آن از جمله مدل فازی، شاخص همپوشانی و غیره .... می باشد.
در این زمینه رعایت الزامات آن با توجه به پدافند غیر عامل باید انجام گیرد. در این تحقیق در ابتدا، با توجه به حساسیت تأسیسات شهری که از جمله مراکز حساس و حیاتی شهرها محسوب می شوند و در صدر حمله دشمن قرار دارند که آسیب دیدن آنها باعث فلج شدن شهر و تسیلم آن می شود، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای مکانیابی مناسب این تأسیسات در راستای الزامات پدافند غیر عامل ارائه شده است.

کلمات کلیدی: مکانیابی - تأسیسات شهری - پدافند غیر عامل