انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شبستر - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شبستر (/showthread.php?tid=236)راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شبستر - phoniex - 09-06-2018

دانلود مقاله راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شبستر