انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF استراتژی توسعه شهری (CDS) گامی به سوی دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی نوشهر - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF استراتژی توسعه شهری (CDS) گامی به سوی دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی نوشهر (/showthread.php?tid=290)استراتژی توسعه شهری (CDS) گامی به سوی دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی نوشهر - رها - 14-06-2018

دانلود مقاله استراتژی توسعه شهری (CDS) گامی به سوی دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی نوشهر

توضیح فایل: با آشکار شدن آثار و پیامدهاي نامطلوب اجراي طرح هاي شهرسازي که بدون نگرش راهبردي و جامع تهیه گردیده بود، ضرورت ایجاد تغییراتی در فرایندها و روشهاي تهیه طرحهاي توسعه شهري با تاکید بر نگرش بلند مدت و راهبردي و نیز نگرش اجرایی در کوتاه مدت (برنامه ریزي تدریجی و گام به گام) ایجاد گردید. از طرفی با مطرح شدن مفاهیم و اصول توسعه پایدار، و لزوم توسعه متعادل و متوازن در همه ابعاد، دیدگاه هاي جدیدي در تهیه طرحهاي توسعه شهري مورد توجه قرار گرفت که با استفاده از مطالعات و تحلیلهاي کارامد، مسیر حرکت به سوي توسعه پایدار شهري را هموارتر می سازند.

کلمات کلیدی: توسعه پایدار – رشد اقتصادي - استراتژي توسعه شهري – نوشهر