انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF فرآیند و مراحل مدیریت بحران شهری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF فرآیند و مراحل مدیریت بحران شهری (/showthread.php?tid=334)فرآیند و مراحل مدیریت بحران شهری - phoniex - 16-06-2018

دانلود مقاله فرآیند و مراحل مدیریت بحران شهری