انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده و وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده و وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر (/showthread.php?tid=417)ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده و وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر - reza - 20-07-2018

دانلود مقاله ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده و وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر (مورد: شهر رشت)


وضعیت نامطلوب زندگی پیاده در شهر، عدم توجه کافی به مسیرهاي عابرین پیاده در طرحهاي شهري و وضعیت نابسامان شبکه معابر و پیادهروها از جمله مسایلی هستند که دامن گیر شهرهاي امروزي شده اند. شهر رشت نیز از جمله شهرهاي بزرگ کشور است که که سازمان فضایی پراکنده آن باعث شده تا شهروندان براي دسترسی به کارکردهاي شهري بیش از پیش از خودرو شخصی استفاده نمایند و بدین ترتیب نقش حمل و نقل انسان محور (پیاده روي و دوچرخه سواري) در آن بسیار ناچیز
میباشد.

کلمات کلیدي: زندگی پیاده - سازمان فضایی - مالکیت اتومبیل - حمل و نقل انسان محور -  شهر رشت