انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF مبانی نظری توسعه پایدار شهری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاهی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: دروس کارشناسی شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=4)
+---- انجمن: مسكن (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=45)
+---- موضوع: فایل PDF مبانی نظری توسعه پایدار شهری (/showthread.php?tid=436)مبانی نظری توسعه پایدار شهری - شهرزاد دانشخواه - 17-12-2018

مبانی نظری توسعه پایدار شهری

مشاهده فقط در رایانه با COPYNA ?

Bit.ly/copyna