انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF چشم انداز 20 ساله شهر خمین - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF چشم انداز 20 ساله شهر خمین (/showthread.php?tid=442)چشم انداز 20 ساله شهر خمین - phoniex - 07-02-2019

نحوه استفاده از شاخص های توسعه پایدار در برنامه ریزی شهری - شهرداری خمین - آتش نشانی - خدمات شهری - فضای سبز - حمل و نقل شهری - شورای شهر - منابع پایدار شهری - شهر سبز - م نوین