انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF راهبرد توسعه شهر (CDS) چیست؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: فایل PDF راهبرد توسعه شهر (CDS) چیست؟ (/showthread.php?tid=444)راهبرد توسعه شهر (CDS) چیست؟ - phoniex - 07-02-2019

راهبرد توسعه شهر - مدیریت شهری - شهرسازی - چشم انداز - CDS - م شارنامه