انجمن شهرسازی ایران
معماری با نگاهی به آسمان سکونتگاه های روستایی - ساختاری ویژه در معماری روستایی زاگرس - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: معماری با نگاهی به آسمان سکونتگاه های روستایی - ساختاری ویژه در معماری روستایی زاگرس (/showthread.php?tid=575)معماری با نگاهی به آسمان سکونتگاه های روستایی - ساختاری ویژه در معماری روستایی زاگرس - شهرزاد دانشخواه - 11-03-2019

دانلود مقاله معماری با نگاهی به آسمان سکونتگاه های روستایی - ساختاری ویژه در معماری روستایی زاگرس منطقه کردستان