انجمن شهرسازی ایران
جزوه اصول برنامه ريزی در امور فرهنگی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاهی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: دروس ارشد مدیریت شهری (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=66)
+---- انجمن: اصول برنامه ريزي در امور فرهنگي (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=84)
+---- موضوع: جزوه اصول برنامه ريزی در امور فرهنگی (/showthread.php?tid=623)جزوه اصول برنامه ريزی در امور فرهنگی - شهرزاد دانشخواه - 21-03-2019

جزوه اصول برنامه ريزی در امور فرهنگی