انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  رويكرد جلوگيرى ازجرايم ازطريق طراحى محيطى (C.P.T.E.D) - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  رويكرد جلوگيرى ازجرايم ازطريق طراحى محيطى (C.P.T.E.D) (/showthread.php?tid=666)رويكرد جلوگيرى ازجرايم ازطريق طراحى محيطى (C.P.T.E.D) - شهرزاد دانشخواه - 09-05-2019

رويكرد جلوگيرى ازجرايم ازطريق طراحى محيطى (C.P.T.E.D) : رويكردى موثر دركاهش جرم و ترس ازجرم در محيط هاى شهرى