انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  بررسی تاثير نوع و ميزان كاربری اراضی درشكل گيري كانون های جرم خيز - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  بررسی تاثير نوع و ميزان كاربری اراضی درشكل گيري كانون های جرم خيز (/showthread.php?tid=670)بررسی تاثير نوع و ميزان كاربری اراضی درشكل گيري كانون های جرم خيز - شهرزاد دانشخواه - 11-05-2019

دانلود مقاله بررسی تاثير نوع و ميزان كاربری اراضی درشكل گيري كانون های جرم خيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS

مطالعه موردی: قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در شهر قزوين