انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  دانلود مقاله ویژگی ها و پیامدهای اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی شهری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  دانلود مقاله ویژگی ها و پیامدهای اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی شهری (/showthread.php?tid=686)دانلود مقاله ویژگی ها و پیامدهای اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی شهری - شهرزاد دانشخواه - 26-05-2019

دانلود مقاله  ویژگی ها و پیامدهای اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی شهری
نمونه موردی: کلانشهر تهران