انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  تبيين مفهوم تراكم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح های مسكن - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  تبيين مفهوم تراكم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح های مسكن (/showthread.php?tid=797)تبيين مفهوم تراكم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح های مسكن - شهرزاد دانشخواه - 04-06-2019

دانلود مقاله تبيين مفهوم تراكم به عنوان ابزار شهرسازی در طرح های مسكن