انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  تحليل تاثير عوارض شهرداری ها بر قيمت مسكن مطالعه موردی شهر اصفهان ... - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  تحليل تاثير عوارض شهرداری ها بر قيمت مسكن مطالعه موردی شهر اصفهان ... (/showthread.php?tid=802)تحليل تاثير عوارض شهرداری ها بر قيمت مسكن مطالعه موردی شهر اصفهان ... - شهرزاد دانشخواه - 04-06-2019

دانلود مقاله تحليل تاثير عوارض شهرداری ها بر قيمت مسكن مطالعه موردی شهر اصفهان (يك رهيافت اقتصادسنجي فضايی)