انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  تحليلی بر جايگاه و دگرگونی شاخص های مسكن شهری در ايران - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  تحليلی بر جايگاه و دگرگونی شاخص های مسكن شهری در ايران (/showthread.php?tid=811)تحليلی بر جايگاه و دگرگونی شاخص های مسكن شهری در ايران - شهرزاد دانشخواه - 05-06-2019

دانلود مقاله تحليلی بر جايگاه و دگرگونی شاخص های مسكن شهری در ايران