انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سياست های جاری توسعه مسكن - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سياست های جاری توسعه مسكن (/showthread.php?tid=824)بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سياست های جاری توسعه مسكن - شهرزاد دانشخواه - 05-06-2019

دانلود مقاله بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سياست های جاری توسعه مسكن
(مسكن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز