انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی (BRT) شهر تبریز - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی (BRT) شهر تبریز (/showthread.php?tid=889)ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی (BRT) شهر تبریز - شهرزاد دانشخواه - 08-10-2019

ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی (BRT) شهر تبریز با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)