انجمن شهرسازی ایران
COPYNA  تاثیر حمل و نقل بر کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بانک فایل های شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=179)
+--- انجمن: مقالات شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=180)
+--- موضوع: COPYNA  تاثیر حمل و نقل بر کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار (/showthread.php?tid=892)تاثیر حمل و نقل بر کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار - شهرزاد دانشخواه - 08-10-2019

تاثیر حمل و نقل بر کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار