انجمن شهرسازی ایران
فایل PDF پرسشنامه بافت فرسوده - نسخه قابل چاپ

+- انجمن شهرسازی ایران (http://forum.urbanity.ir)
+-- انجمن: بخش دانشگاهی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: دروس کارشناسی شهرسازی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=4)
+---- انجمن: بافتهای فرسوده و تاریخی (http://forum.urbanity.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: فایل PDF پرسشنامه بافت فرسوده (/showthread.php?tid=94)پرسشنامه بافت فرسوده - phoniex - 04-06-2018

دانلود پرسشنامه بافت فرسوده